AEX 1102 Smart Logistics and Supply Chain for Executive Management

Room Logistics & Purchasing
Concept การบริหารงานจัดซื้อและซัพพลายเชน ยุค 4.0
วันที่ 14-มีนาคม-2562
เวลา 13.30 น. – 15.30 น.
หลักการและเหตุผล โลจิสติกส์ (Logistics) เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการ Supply Chain Management ซึ่งรวมถึงเรื่องการวางแผนการดำเนินการ การควบคุม การไหลเวียน การจัดเก็บวัสดุสินค้า การบริการ และสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า เป็นกิจกรรมที่มีความเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจเกือบทุกประเภท อีกทั้งเป็นต้นทุนพื้นฐานที่สำคัญซึ่งกระทบต่อต้นทุนรวมของผลิตภัณฑ์และบริการการบริหารจัดการระบบโลจิสติกส์อย่างชาญฉลาดทั้งด้านกลยุทธ์และระดับปฏิบัติการ ส่งผลบวกต่อประสิทธิภาพโดยรวมขององค์กรและต้นทุนที่ลดลง
วัตถุประสงค์ เเพื่อให้ผู้บริหารได้เรียนรู้แนวทางการบริหารจัดการ Logistics and Supply Chain ที่ดี (Best Practice) ทราบแนวโน้มการบริหารจัดการ Logistics and Supply Chain ในอนาคต
เนื้อหาการสัมมนา – Overview Smart Supply Chain and Logistic Management for Digital Economy
– Supply Chain Strategy for Global Market (E-commerce)
– Smart Supply Chain & Logistic Technology (Current & Future)
– Smart Global Sourcing Strategy
กลุ่มเป้าหมาย – Purchasing, Procurement & Sourcing
– Supplier Management
– Supply Chain
– Production control/Planning
– Cost Control
– Material Control
– Operation/Productivity
– Logistic
วิทยากร คุณอกนิษฐ์ สมิตะพินทุ สมาคมบริหารงานจัดซื้อและซัพพลายเชนแห่งประเทศไทย (สจซท)

ปิดลงทะเบียน

Leave a Reply

Your email address will not be published.Required fields are marked *